ആർക്കു ആരു്‌ കൊടുക്കണം?

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ എനിക്കു്‌ വലിയ സംശയം ഒന്നും തോന്നിയില്ല…
ആലോചിക്കും തോറും ചെറിയ കൺഫ്യൂഷ്യസ്..

ആർക്കു ആരു്‌

സച്ചിനു്‌ നമ്മൾ സമ്മാനിക്കണോ? 
അതോ സച്ചിൻ നമുക്ക്‌ തരണോ?

ക്ളിയറായി പറയൂ ഹർഭജാ (പത്രക്കാരൻ പറ്റിച്ചതാവാനും മതി (കേരളകൗമുദി))

സസ്നേഹം,
കരിങ്കല്ല്.