എന്നെ അറിയുന്നവർ

ഞാൻ ഇവിടെ (ഇവിടെ മാത്രല്ല.. എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ) എഴുതിയിട്ടു് കാലങ്ങളായി.

എന്നിട്ടും ഇന്ന് ഒരു സഹബ്ലോഗ്ഗർ “കരിങ്കല്ലല്ലേ?” എന്നു് ചോദിച്ചാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതു്.

എന്നെ ഇനിയും ഓർമ്മയുള്ളവർ!
എനിക്കും ഒരു ബ്ലോഗ്ഗർ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. സന്തോഷം.
എന്നാലിനി ആ അഡ്രസ് കളയാതെ നോക്കണം…. കാത്തിരിക്കുക.

സസ്നേഹം,
കരിങ്കല്ലു്.