സ്വന്തം സ്ഥലം… തോന്നിയ പോലെ കൃഷി. :)

ദാ ഞാനിനി മുതൽ ഇവിടെയാണെഴുതുന്നതു്.

സ്വന്തമായൊരിത്തിരി സ്ഥലം ബൂലോകത്തു് (ഇന്റർനെറ്റിലും) വേണമെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടു് നാളേറെയായി. ഇത്രയും നാൾ ബ്ലോഗ്സ്പോട്ടിൽ വാടകക്കു് കഴിയുകയായിരുന്നല്ലോ.

ഇപ്പൊ ദാ അങ്ങനെ സ്വന്തം സ്ഥലമായി.. എന്തു കൃഷിയും ചെയാം.. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. സന്തോഷം.

ഇവിടെ വസന്തം വരുന്നു… രാവിലെ ഓഫീസിലേക്കു് സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ പല പല കിളികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം..

ഈ കിളികളൊക്കെ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്ക്യായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ കൊടിയ മഞ്ഞുകാലത്തു്? എന്തായാലും കിളിനാദം കേൾക്കാൻ സുഖം.

പൂക്കളുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതു വരെ… എടുത്തതിനു് ശേഷം പോസ്റ്റാം…

സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ,
ഞാൻ.