മാതൃഭൂമീ.. ഇതു വേണോ?

സെക്സിനെയും നഗ്നതയേയും എല്ലായിടത്തും — ആവശ്യമുള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തിടത്തും കൊണ്ടിടുന്നതൊരു ഫാഷനാണല്ലോ ഇപ്പോള്‍.

എത്രയൊക്കെയായാലും നഗ്നമായ കാലുകളെ ഓഹരിവിപണിയുമായി ബന്ധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? …

ദാ മാതൃഭൂമിയോടു ചോദിക്കൂ..

ഏതു ചെരിപ്പിടണം?

ഏതു ചെരിപ്പിടണം?

അതെ, ഒന്നാമതു തന്നെ, ഏതു് ചെരിപ്പിടണം എന്ന കണ്ഫ്യൂഷനാണല്ലോ ബ്രോക്കറെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോള്‍.  അതു് പോട്ടെ…

എനിക്ക് നഗ്നത കാണുന്നതില്‍ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല.. എന്നാല് വേണ്ടിടത്തും വേണ്ടാത്തിടത്തും ഇതു് വേണോ? അറിയില്ല…
ഒരു (കുളികഴിഞ്ഞു വരുന്ന, നഗ്നയായ) സ്ത്രീയെ പുറകില്‍ നിന്ന് കാണിച്ച് ഏതു് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു പോസായിരുന്നെങ്കില്‍ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ (നഗ്നതയെ) കുറച്ചു കൂടി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു.
- കരിങ്കല്ല്.

From: http://www.mathrubhumi.com/business/stock_market_articles/how-to-select-a-stock-broking-firm-283053.html