പവനായി ശവമായി…

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൂട്ടുകാരനൊരുത്തന്‍ വന്നിരുന്നു വീട്ടില്‍.  കറിക്കരിയാന് പറഞ്ഞു ഞാനവനൊരു കത്തിയെടുത്തു കൊടുത്തു..

ആ കത്തിയവനു ബോധിച്ചില്ല.. എന്നാലിതു മതിയോ, ഇതു മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചു ഞാനെന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കത്തികളും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു…

അപ്പോഴാണെനിക്കു‌ നമ്മുടെ ആ പഴയ പവനായിയെ ഓര്മ്മ വന്നത്. കൊല്ലാന്‍ ഏതു ആയുധം ഉപയോഗിക്കണമെന്നു ദാസനോടും വിജയനോടും ചോദിച്ച ആ പഴയ പവനായി.

അത്രന്നെ.. വേറൊന്നൂല്ല്യ.

സസ്നേഹം,
ഞാന്.

P.S: ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന എനിക്കെന്തിനാ ഇത്രയുമ് കത്തികള്‍ എന്നു മാത്രം ചോദിക്കരുതു്.. കത്തികള്‍ എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ്സാണു്!