ആരടിച്ചൂ… കോപ്പി?

ബിബിസിയില്‍ കണ്ടതു്:  ടൊറന്റുകാര്‍ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

മാത്രൂമീല് കണ്ടതു: ടൊറന്റുകാര്‍ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

രണ്ടിടത്തും ടൊറന്റു ചിത്രം ഒന്നു തന്നെ… ആരു എവിടുന്നു കോപ്പിയടിച്ചൂന്നറിയില്ല.. മാതൃഭൂമീന്നു ബിബിസി കോപിയടിച്ചു എന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം.

എന്തായാലും ഇല്ലീഗല്‍ കോപിയിങ്ങ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ആര്ട്ടിക്കിള്‍ കോപ്പിയടിച്ചത് ഞാന്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം അവരാരും അറിഞ്ഞില്ല! ഹ!

സസ്നേഹം, കരിങ്കല്ലു്.

PS: ഉവ്വ്, രണ്ടു കൂട്ടര്ക്കും വേറേതോ കോമണ്‍ സോഴ്സില്‍ നിന്നു കിട്ടിയതും ആവാം.. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ബിബിസിയില്‍ അവരുടെ സ്വന്തം ചിത്രമെങ്കിലും കാണുമായിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു.